REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 WAŻNE DEFINICJE

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mobilne Zakupy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7312068566, REGON 386297162

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mobilnezakupy.com.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

Podstawowe informacje dotyczące wyżej wymienionego sklepu internetowego:

1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mobilnezakupy.com.pl

2. Numer telefonu Sprzedawcy: 663-982-399

3. Strona internetowa, na której można dokonać zakupu: mobilnezakupy.com.pl

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 91 1140 2004 0000 3502 8010 1015

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
7:00-16:00

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE:

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c. aktywny numer telefonu

§5 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta, w tym podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację i dostarczenie Zamówienia pod dom Klienta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie),
o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. imię i nazwisko

b. adres zamieszkania

c. adres e-mail

d. numer telefonu

e. hasło

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

§7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

**Zamówienia telefoniczne, składane są za pośrednictwem sms’a lub połączenia. Sposób zapłaty za zamówienie i dostawę dogodne dla klienta: płatność kartą/ gotówką przy odbiorze zamówienia bądź przelewem na podany w §2 numer konta.

 Godziny składania zamówień.

Zamówienia można składać w każdy dzień tygodnia do godziny 22:00.

WYJĄTKIEM są zamówienia, których dostawa odbywa się w soboty. Takie zamówienia składamy najpóźniej w piątek do godziny 14:00.

5. W przypadku zamówień produktów „na wagę” masa dostarczonych produktów może różnić od tej zamówionej o 50g.

§8 OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1.W E-Sklepie występują dwa przedziały godzin dostaw:

 Dni powszednie:

Ranne: od 9:00-13:00

Popołudniowe: 16:00-20:00

Sobota: 8:00- 15:00

 **Zakupy dowożone są najwcześniej na drugi dzień po złożeniu zamówienia.

2. Dostawę Zamówienia zapewnia Sklep, którego koszty transportu i dostarczenia są doliczone podczas składania zamówienia

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. gotówką przy odbiorze zamówienia
  2. kartą przy odbiorze zamówienia
  3. przelewem na konto Sprzedawcy podanym w §2
  4. Blikiem.

4.Jeżeli Sklep z przyczyn niezależnych nie może wykonać usługi dostarczenia towaru, jest zobowiązany odpowiednio wcześnie poinformować o tym danego Klienta.

            ** Wyjątkowe sytuacje.

  • Jeśli dostawca nie zastanie pod adresem dostawy nikogo kto mógłby odebrać zamówienie, podejmuje jedną próbę kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Po nieudanej próbie połączenia zamówienie otrzymuje status niedostarczonego i zostaje zabrane do magazynu.

§9 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia przed wybraną datą dostarczenia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane/ zawieszone.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Wyjątkiem o możności odstąpienia od umowy jest zakup produktów,o których mowa w Kodeksie Praw Konsumenta w  Art. 38 pkt. 4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, mające krótki termin przydatności do użycia (pieczywo, owoce, warzywa itp.)lub powrót do sprzedaży łączyłby się z zagrożeniem zdrowia i życia.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od zamówienia Produktu przez Konsumenta.

4.W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (abonament), termin wskazany w ust. 1 biegnie od zamówienia pierwszej z rzeczy.

5.Oświadczenie może być złożone za pomocą przesłania oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
(dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.)

§ 11 GWARANCJA I REKLAMACJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy podane w Regulaminie w  §2.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.